76. จำนวนเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ

ข้อมูลตัวชี้วัด “จำนวนเหตุภัยพิบัติธรรมชาติ

ภัยพิบัติ ใน พ.ศ. 2561 พบว่า เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่สำคัญ ในประเทศไทย ได้แก่ ธรณีพิบัติภัย จากข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณี พบว่า เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย จำนวน 53 ครั้ง ลดลงจาก พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน 148 ครั้ง โดยเกิดเหตุการณ์ดินไหลมากที่สุด จำนวน 27 ครั้ง รองลงมา คือ แผ่นดินไหว ตลิ่งทรุดตัว ดินถล่ม หินร่วง หลุมยุบ และรอยแยก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2561) พบว่า เหตุภัยพิบัติธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

เหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ในช่วง พ.ศ. 2552-2561

 

หมายเหตุ: – ภัยพิบัติ หมายถึง การหยุดชะงักอย่างรุนแรงของการปฏิบัติหน้าที่ของชุมชนหรือสังคมอันเป็นผลมาจากการเกิดภัย
                   ทางธรรมชาติหรือเกิดจากมนุษย์ ซึ่งส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างกว้างขวาง
                   เกินกว่าความสามารถของชุมชนหรือสังคมที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจะรับมือได้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่
                   (กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, 2559)
                – ธรณีพิบัติภัย หมายถึง ภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว สึนามิ หลุมยุบ ดินถล่ม
                   และภูเขาไฟระเบิด เป็นต้น

ที่มา: กรมทรัพยากรธรณี (2562)

ดาวน์โหลดข้อมูล

แก้ไขฐานข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562